W górę

 

RADA RODZICÓW

 

 

Jednym z organów szkoły jest Rada Rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców. Organ ten działa na podstawie własnego regulaminu uchwalonego na ogólnym zebraniu rodziców.

Przewodniczącą Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielewie jest pani Monika Huber, a zastępcą - pani Sylwia Rybarczyk.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  • występowanie do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich spraw szkoły,

  • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł,

  • pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i wycieczek,

  • udzielanie szkole pomocy finansowej lub rzeczowej na naprawę sprzętu i pomocy naukowych zniszczonych przez uczniów,

  • współuczestniczenie w procesie wychowawczo - opiekuńczym szkoły.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 


Strona główna